Close

Javni pozivi

Poziv organizacijama civilnog društva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru projekta GEAR – Green Economy for Advanced Region, Referentni broj poziva: GEAR/2017/394-354/MNE-1

FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore u okviru projekta „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u cilju podrške lokalnim organizacijama civilnog društva za povećanje njihovog doprinosa u oblasti zaštite životne sredine.

Projekat „GEAR – Green Economy for Advanced Region“ finansira Evropska unija u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima za 2016-2017. Projekat sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Rok za predaju prijedloga projekata je 11. oktobar 2019. do 16 časova

Pravo učešća u ovom pozivu imaju organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim zakonima Crne Gore, a koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • imaju status pravnog lica
  • neprofitnog su karaktera
  • imaju državljanstvo Crne Gore tj. osnovane su u Crnoj Gori
  • registrovane su najmanje 6 mjeseci prije roka za dostavljanje prijedloga projekata
  • direktno su odgovorne za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantima (ukoliko ih ima) i u čemu ne djeluju kao posrednik
  • djeluju u sljedećim oblastima: održivi razvoj, zaštita životne sredine i klimatske promjene, socio-ekonomski razvoj, obrazovanje, socijalne politike i usluge, omladinski rad i politike, volonterizam, ruralni razvoj i sl.

Napomena: Organizacije koje su bile korisnici u okviru Programa za razvoj civilnog društva – Višegodišnji programi (tj. korisnici operativnih grantova (Odluka Komisije C(2012)5705, Referentni broj poziva:  EuropeAid/136034/C/ACT/Multi) i korisnici dugoročnih grantova (Odluka Komisije C(2014)9571, Referentni broj poziva: EuropeAid/150147/DH/ACT/ PRAREG) nisu prihvatljivi kao aplikanti u okviru ovog Poziva. Oni mogu učestvovati kao koaplikanti.

Smjernice za aplikante uključujući anekse u vidu dokumentacije koju je potrebno ispuniti prilikom predaje prijedloga projekata i dokumentacije za informisanje su dostupne u prostorijama FORS Montenegra na adresi Ivana Milutinovića 10, 81 400 Nikšić ili na sljedećim linkovima:

Smjernice za aplikante

DOKUMENTI ZA POPUNJAVANJE:

Aneks A_Prijavni formular

Aneks B_ BUDŽET

Aneks C_Matrica logičkog okvira

Aneks D_Obrazac o pravnom statusu

Aneks E_Finansijski identifikacioni obrazac

DOKUMENTI ZA INFORMISANJE:

Aneks F_Posebni uslovi

Aneks II_Opsti uslovi

Aneks IV_Zahtjev za plaćanje

Aneks V_Finalni narativni izvještaj – forma

Aneks V_Finansijski izvjestaji_forma

Aneks V_Periodični narativni izvještaj – forma

Aneks VI_Dokument o prenosu vlasništva

Aneks VII_Procedure nabavki za Korisnike granta

 

Ovaj dokument je urađen uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj dokumenta isključiva je odgovornost FORS Montenegra i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore.