Close

Jačanje kapaciteta za efikasno upravljanje rizicima upotrebom GIS-a (Geografsko informacionog sistema)

U cilju unapređenja kapaciteta za efikasnije upravljanje rizicima u Podgorici je od 5. do 8. novembra održana obuka o upotrebi GIS alata pri mapiranju visokorizičnih područja. Obuka je organizovana za predstavnike Direktorata za vanredne situacije MUP-a i službi zaštite i spašavanja. Učesnici su tokom četvorodnevne obuke imali priliku da saznaju više informacija o prikazu objekata u prostoru, komponentama neophodnim za organizaciju podataka u GIS-u, GIS softverima i sl. Veći dio obuke se sastojao od praktičnog rada, tokom kojeg su učesnici radili na kreiranju baze u QGIS programu. Stečena znanja i vještine na ovoj obuci polaznici će primijeniti kroz ažuriranje baza podataka o poplavama na području Skadarskog jezera.

Obuka je organizovana u okviru projekta „Nepogode ne poznaju granice“, koji ima za cilj jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava.

Dvogodišnji projekat, čija realizacija je počela 17. aprila prethodne godine, sprovodi se u Crnoj Gori i Albaniji, a glavne aktivnosti uključuju nabavku opreme za zaštitu od poplava i prognoziranje hidrometeoroloških prilika, treninge za predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spasavanjem i upravljanjem u slučajevima vanrednih situacija, prekogranične pokazne vježbe, ažuriranje baze podataka poplava u regionu Skadarskog jezera, seminar o modelima dobre prakse kada je u pitanju zaštita od poplava i kampanju informisanja stanovništva o rizicima od poplava, preventivnim mjerama i aktivnostima zaštite i spasavanja, itd. Projekat se u Crnoj Gori sprovodi u opštinama Podgorica, Bar i Ulcinj, a u Albaniji u regionu Skadra.

Projekat realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Prefekturom Skadar iz Albanije.

Projekat finansira Evropska unija u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave.

Obavještenja