Close

Prevencija – ključ za očuvanje reproduktivnog zdravlja

Bolest ne bira religiju, godine, porijeklo ni obrazovanje. Može se desiti bilo kome. I dešava se, svakoga dana. Ne čekajte da se nađete u toj situaciji. Neko bi dao sve na svijetu za šansu koju Vi danas imate. Crna Gora spada u zemlje sa visokom stopom smrtnosti oboljelih od karcinoma dojke i karcinoma grlića  materice i to najčešće zbog kasnog javljanja oboljelih ljekaru, tek onda kada osjete tegobe i kada je bolest već uzela maha. Ove bolesti su takve da u početnim fazama obolijevanja simptomi nijesu primjetni, a mogućnosti za izlječenje su baš tada najveće. Stoga, pomisao „Ja nemam nikakvih simptoma” nikako nije dovoljan razlog za odlaganje i izbjegavanje preventivnih pregleda, iako je  ohrabrujuća vijest, jer u slučaju da su u organizmu počeli procesi razvoja ovih karcinoma, a još uvijek ne osjećate simptome, imate dobre šanse da sačuvate svoje zdravlje. Karcinom grlića materice je potpuno izlječiv, pod uslovom da se otkrije u ranoj fazi jer je redovnim preventivnim pregledima moguće čak  spriječiti i njegovu pojavu. Isto tako, karcinom dojke otkriven na vrijeme je najčešće izlječiv karcinom. Zato je veoma važno da shvatite da su preventivni pregledi od izuzetnog značaja u ovom domenu zdravlja, imajući u vidu živote koji, zahvaljujući njima, mogu biti spašeni.

P R E V E N C I J A

 Karcinoma dojke: Poslije 20. godine svaka ženska osoba bi trebalo da vrši redovan mjesečni samopregled dojki. Pri tom treba imati u vidu, većina promjena koje osjeti nijesu karcinom ali zbog opasnosti koju ova bolest sa sobom nosi važno je biti oprezan i bez odlaganja prijaviti ljekaru svaku promjenu uočenu samopregledom. Od 30. do 40. godine, pored samopregleda obavezan je i klinički pregled dojki jednom godišnje, a po preporuci ljekara treba raditi i ultrazvučni pregled. Sa 40 i više godina, pored samopregleda, obavezan je mamografski pregled, jednom u dvije godine.

 Karcinoma grlića materice: Žena starosti između 25 i 69 godina trebalo bi da obavlja ginekološki pregled jednom godišnje i to PAPA test i kolposkopski pregled. Sa redovnim godišnjim ginekološkim pregledima treba započeti najkasnije 3 godine nakon započinjanja seksualnih odnosa, za koje se obavezno preporučuje adekvatna zaštita.

U cilju unapređivanja kvaliteta usluga u zdravstvenom sektoru i informisanja stanovništva o značaju prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja FORS Montenegro od marta 2019. godine sprovodi projekat CARES Cross-border Actions in the Reproductive Health Sector/Prekogranične aktivnosti u sektoru reproduktivnog zdravlja. Projekat uključuje nabavku opreme za domove zdravlja uključene u projekat, organizovanje preventivnih pregleda dojke i grlića materice u saradnji sa domovima zdravlja i bolnicama u Bijelom Polju, Beranama i Rožajama, kampanju podizanja nivoa svijesti o reproduktivnom zdravlju, predavanja na ovu temu, prekograničnu konferenciju i sl.

Projekat CARES finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo* 2014-2020, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore. Projekat realizuje FORS Montenegro u partnerstvu sa organizacijom Evropski centar za prava manjina sa Kosova. Mjesto realizacije obuhvata opštine Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Petnjicu, Plav, Kolašin, Mojkovac i Rožaje u Crnoj Gori kao i opštine Peć, Istok, Klinu, Dečane i Đakovicu na Kosovu.

Ova objava je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave Crne Gore. Sadržaj objave je isključiva odgovornost organizacije FORS Montenegro i ni pod kojim se uslovima ne može smatrati da odražava stavove Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

* Ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti.
Obavještenja