Close

Zaštita i spasavanje od poplava

Poplave su jedna od najčešćih prirodnih nepogoda, koje uzrokuju znatnu materijalnu štetu, ugrožavaju bezbjednost i zdravlje ljudi i životinja, životnu sredinu i kulturno-istorijsko nasljeđe.

Poplave mogu biti lokalnih razmjera – ukoliko pogađaju naselja ili manje zajednice, ili velikih razmjera ukoliko pogađaju čitave slivove rijeka i ugrožavaju više opština ili čitavi region. One se najčešće ne mogu spriječiti, ali postoje određene aktivnosti koje čovjek može preduzeti, a koje će preduprijediti ili umanjiti posljedice prouzrokovane ovom prirodnom nepogodom.

Poplave se mogu dogoditi svuda. Čak i vrlo mali potoci, rječice, kanali za odvod ili kišni kanali, koji djeluju bezopasno, mogu izazvati poplave velikih razmjera.

Uzroci nastanka poplava mogu biti različiti:

 • ekstremne padavine;
 • izlivanje rijeka, potoka, kanala, jezera…;
 • naglo otapanje snijega i leda;
 • riječni ili morski talasi;
 • probijanje objekata koji zaustavljaju vodu (brane i ustave);
 • nadolaženje podzemnih voda;
 • vraćanje otpadnih voda u kanalizaciju;
 • ljudski faktor.

Šta činiti prije nastanka poplava?

 • Upoznajte se sa istorijom dešavanja poplava u vašem kraju;
 • Osmislite svoj plan kako biste zaštitili sebe, svoju porodicu i imovinu u slučaju poplave, uključujući aktivnosti prije, za vrijeme i nakon poplave, jer poplave mogu biti zastrašujuće;
 • Pripremite najosnovnije rezerve konzervisane hrane, flaširane vode, ljekova, odjeće i obuće;
 • Saznajte puteve evakuacije i bezbjedna mjesta za evakuaciju;
 • Ukoliko živite nizvodno od brane, informišite se koji je zvuk signala za opasnost, koliko bi vam vremena trebalo da se evakuišete na sigurno i koja je sigurnosna granica za sklanjanje usljed rušenja brane.
 • Sve članove porodice upoznajte sa brojevima za hitne intervencije (112, 122, 123 i 124);
 • Tokom perioda kada nema poplava ponašajte se odgovorno, ne bacajte otpad u rijeke, potoke i kanale. Ukoliko otpad primijetite u koritima i kanalima, prijavite nadležnoj komunalnoj službi i učestvujte u akcijama čišćenja vodotokova;
 • Podignete električne uređaje na mjesto koje je sigurno;
 • Vodite računa da vozila i poljoprivrednu mehanizaciju parkirate tako da je saobraćajnica – put do vašeg stana ili kuće uvijek slobodna za spasilačka vozila;
 • Ukoliko gajite životinje, saznajte bezbjedna mjesta za njihovu evakuaciju, odnosno sami pripremite takva mjesta;
 • Ne pregrađujete vodotokove kako biste pravili akumulaciju vode u ljetnjem periodu;
 • Ne bacajte otpad i ne prekrivajte šahtove za odvod atmosferskih voda;
 • Po mogućnosti pripremite džakove s pijeskom koje u slučaju nailaska poplave možete staviti na ulaz i zatvorite sva mjesta na kući kroz koja može da uđe voda;
 • Planirajte da upoznate i ostale stanare u zgradi (susjednim kućama) sa opasnošću od poplava, preventivnim mjerama i postupcima zaštite i spasavanja;
 • Preko sredstava informisanja pratite stanje i upozorenja o mogućoj poplavi.

MJERE SPASAVANJA

Kako postupati za vrijeme poplava?

Ako ste kod kuće:

 • Pratite informacije putem radija, televizije i interneta radi adekvatnog informisanja;
 • Nemojte dodirivati električne uređaje ako ste mokri ili stojite u vodi;
 • Nemojte koristiti telefon, osim ako stvarno nije neophodan, jer time doprinosite rasterećenju telefonske mreže i linija potrebnih za organizaciju spasavanja i evakuacije;
 • Obezbijedite vaš dom. Ako imate vremena, premjestite bitne stvari na sprat;
 • Nosite odjeću i obuću koje štite od vode koja može biti kontaminirana;
 • Povećajte stepen lične higijene radi očuvanja vašeg zdravlja i sprečavanja epidemija;
 • Ne pijte vodu sa slavine dok se ne uvjerite da je sigurna za upotrebu, jer u poplavljenim područjim voda za piće može biti zagađena. Do tada treba piti flaširanu, prokuvanu i dezinfikovanu vodu;
 • Ukoliko nijeste u mogućnosti da napustite svoj dom idite do najvišeg sprata kuće i čekajte da dođu spasilački timovi. Uzmite pripremljene nužne stvari;
 • Sarađujte sa spasilačkim ekipama prilikom evakuacije i spasavanja.

Ukoliko morate da napustite dom i evakuacija je neophodna pratite sljedeća uputstva:

 • Isključite sve električne uređaje, isključite plin i isključite struju na glavnom prekidaču, čak i ako trenutno nema struje u vašem domu;
 • Evakuišite domaće životinje, a ako to nije moguće, oslobodite ih iz ograđenih i zatvorenih objekata;
 • Ne zaboravite da ponesete lična dokumenta i neophodne ljekove jer je moguće da ćete biti odsutni iz svog doma duži vremenski period;
 • Nemojte, iz bilo kog razloga, prelaziti most ili ići pored rijeka, bujica, kosina i sl. Ne prelazite brzake i potoke. Poplani talas vas može povući sa sobom;
 • Pažljivo pratite putokaze i sve druge informacije objavljene od strane nadležnih institucija;
 • Ne idite poplavljenim ulicama, podvožnjacima ili podzemnim prolazima. Voda može biti dublja i brža nego što izgleda, a nivo vode mogao bi uništiti i vaš automobil. U slučaju da vas poplavna voda opkoli, napustite vozilo i, ukoliko je moguće, pređite na neku višu tačku na tlu;
 • Ako vozite ne blokirajte ulice i puteve. Oni su neophodni kako bi spasilački timovi nesmetano funkcionisali;
 • Izbjegavajte područja za koja je procijenjeno da postoji rizik od pojave odrona i klizišta;
 • Obratite pažnju na uputstva koja su donijele nadležne institucije. One upravljaju i rukovode u vanrednim situacijama i koordiniraju radom spasilačkih timova.

KAKO REAGOVATI NAKON POPLAVA?

 • Budite pažljivi u područjima sa kojih se plavna voda povukla. Putevi su možda oštećeni i mogu se urušiti pod teretom automobila. Izbjegavajte područja za koja je procijenjeno da postoji rizik od pojave odrona i klizišta;
 • Ostanite dalje od oborenih dalekovoda i njihovu lokaciju prijavite elektrodistribuciji;
 • Izbjegavajte plavnu vodu – ona može biti zagađena muljem, uljima, benzinom ili neprečišćenim otpadnim vodama. Voda može biti i pod strujnim naponom od podzemnih kablova;
 • Nemojte koristiti vodu sa česme sve dok njenu ispravnost ne potvrdi nadležna institucija i ne uzimajte hranu koja je bila izložena poplavi. Voda i hrana mogu da budu zagađeni;
 • Vratite se u svoje domove tek kada nadležni organi ukažu da je stanje bezbjedno;
 • Budite pažljivi pri ulasku u zgrade/kuće zbog mogućih skrivenih oštećenja;
 • Nemojte koristiti električne uređaje prije nego što ih električar provjeri;
 • Očistite i dezinfikujte sve površine koje su bile izložene poplavi;
 • Držite se dalje od zgrada koje su okružene plavnim vodama. Ako morate ući, budite oprezni, možda postoje neka skrivena oštećenja, naročito u temeljima;
 • Ako pronađete uginule životinje obavezno obavijestite nadležne službe na telefonske brojeve 123 ili 112.
Obavještenja