Close

Organi fondacije

Organi Fondacije FORS Montenegro su: Upravni odbor i Izvršni direktor.

Upravni odbor je najviši organ Fondacije i ima najmanje 3 člana, uključujući i predsjednika Upravnog odbora. Upravni odbor ima predsjednika koji rukovodi radom odbora.

Strateški partneri Fondacije su opštine, državne institucije i ostale organizacije koje učestvuju u razvoju i implementaciji strateških projekata važnih za razvoj sjevernog dijela Crne Gore. Strateški partneri imaju isključivo savjetodavnu funkciju u pitanjima koja su od strateškog značaja za razvoj Crne Gore i za Fondaciju. Strateški partneri mogu doprinijeti radu Fondacije savjetima, preporukama za razvoj projekata u skladu sa strateškim i akcionim planovima, ekspertizama svojih zaposlenih u razvoju i implementaciji prioritetnih projekata, finansijskim sredstvima, te na druge načine u skladu sa zakonom.