Close

Rezultati ankete o znanju i navikama žena u domenu reproduktivnog zdravlja

FORS Montenegro je u okviru projekta CARES – Cross-boder Actions in the Reproductive Health Sector tokom maja i juna  2019. sproveo  istraživanje o reproduktivnom zdravlju u cilju dobijanja pouzdanih informacija o znanju ženske populacije ciljnog regiona o segmentima vezanim za reproduktivno zdravlje, svijesti o važnosti preventivnog reagovanja i navikama koje žene imaju u tom domenu. Anketa je sprovedena u devet opština u Crnoj Gori, koje čine ciljnu oblast projekta –  Bijelom Polju, Beranama, Plavu, Rožajama, Mojkovcu, Kolašinu, Andrijevici, Gusinju i Petnjici, na uzorku od 1.104 ispitanice. Ispitivanje je obuhvatilo sve ciljne grupe projekta – zaposlene žene, nezaposlene žene, pripadnice manjina, žene koje žive u ruralnim i gradskim sredinama, žene starije i mlađe dobi. Uzorak obuhvata u podjednakoj mjeri zaposlene i nezaposlene žene, sa najvećim broj ispitanica koje su  u bračnoj zajednici i srednjeg obrazovanja. Ispitanice su pokazale da su prilično informisane o reproduktivnom zdravlju, ali da nerado vrše preventivne preglede i rijetko posjećuju ginekologa. O ovoj problematici se informišu uglavnom u domovima zdravlja ili na internetu. Više informacija o rezultatima ankete možete pogledati ovdje.

Obavještenja